نماهنگ آیه رحمت – گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت