نماهنگ جانم حسن – گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت