نماهنگ جانم حسین – گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت