نماهنگ فاتح نُبُل – گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت