نماهنگ آیه رحمت - گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت