نماهنگ جانم حسین - گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت