نماهنگ مارش میرا - گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت