نماهنگ گلشن یاس - گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت